Pierwsza gra budz?ca mnóstwo emocji to Rice Of The Tomb Raider za darmo do pobrania, tam mo?emy ?ciera? si? ze z?em ?wiata. Wchodzimy w 2065r. gdzie zaciera si? granica pomi?dzy ?wiatem ludzi a robotami. Zaci?gamy si? do ameryka?skiego oddzia?u, mo?emy wykorzysta? specjalistyczne technologie DNI. Podczas gry mo?emy wybra? p?e? i wygl?d kluczowego bohatera. Gra zosta?a poddana zmianom, w miejsce ci?gu misji mamy do wype?nienia pojedyncze zadania, gdzie trafiamy do http://lederstyl.pl/oryginalna-frezarka-jsda-jd700/ centrum dowodzenia. ?wietna gra, jaka jest ogólnie dost?pna. Kolejna gra akcji to assassin’s creed syndicate do pobrania, w wymienionej grze Max Payne 3 tam znowu spotykamy s?ynnego policjanta, jaki straci? ?on? i dzieci, ale równie? nadziej? i wiar? w sprawiedliwo??. Wcze?niejszy oficer NYPD wprowadzi? si? do ska?onego przest?pczo?ci? Sao Paulo, by pracowa? tam jako ochroniarz jednej z zamo?nych rodzin. dotyczy starego Londynu, wówczas w?adz? Wiktoria, w krótkim czasie dokonywa? si? rozwój gospodarczy. Wi?kszo?? wydarze? przedstawionych w grze ma miejsce w Konstantynopolu, tam nale?y zmierzy? si? z armi? templariuszy, która chce przej?? region.

Commenta su Facebook